Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5. Information om detaljplan för ny väg mot Sandviken

Allmänna ärenden

6. Uppdrag om plan för trafiksäkerheten i Ekeby-Tuna

7. Resultat av föräldraenkät höstterminen 2016

8. Information från förskole- och grundskoleverksamheten i Enhörna

9. Resultatredovisning betyg HT 2016 grundskolan HT 2016
årskurs år 6-9

10. Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb

11. Revidering av delegationsordning, utbildningsverksamheten

12. Årsbokslut 2016 för Enhörna kommundelsnämnd

13. Ansökan om föreningsbidrag 2017, Enhörna hembygdsförening

14. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2017

15.-19. Informations- och anmälningsärenden

20. Övriga frågor