Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Varneby 2:17

6. Uppdrag om konsekvensbedömning av inkommet medborgarförslag ”Låt Sandviken, Enhörna, bevaras och utvecklas med mycket varsam hand”

7. Presentation av samhällsbyggnadsdirektören

8. Aktualitetsprövning av FRAMTID SÖDERTÄLJE Översiktsplan 2013-2030

9. Information från kultur- och fritidskontoret

10. Åtgärdsplan för att förebygga avvikelser inom elevhälsans medicinska insatser

11. Delårsbokslut per april för Enhörna kommundelsnämnd

12. Yttrande över remiss: Skogspolicy för Södertälje kommun

13. Yttrande över remiss: Odlingsstrategi för Södertälje kommun 2018-2030

14. Ärendebalanslista

15. Anmälningsärenden och meddelanden

16. Anmälan av delegeringsbeslut

17. Nämndledamöter informerar

18. Kontoret informerar

19. Övriga frågor