Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information från samhällsbyggnadskontoret

6. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage, Årby 4:1

7. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Stjärna 1:21

8. Yttrande över remiss: Vattenplan - kommunens planering för god vattenstatus i yt- och grundvatten

9. Samverkan mellan idéburen sektor och kommunen

10. Skollovsaktiviteter hösten 2018 - fördelning av medel till kultur- och jullovsaktiviteter 2018

11. Ekonomisk information

12. Ärendebalanslista

13. Anmälningsärenden och meddelanden

14. Anmälan av delegeringsbeslut

15. Nämndledamöter informerar

16. Kontoret informerar

17. Övriga frågor