Här finns handlingar till Enhörna kommundelsnämnds sammanträde den 12 november. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken föredragningslista, längst ned på sidan.

1. Mötetes öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Dialogsammanställning Ekeby

6. Plan för systematiskt kvalitetsarbete

7. Verksamhets- och kvalitetsrapport Elevhälsans medicinska insats 2018/2019 samt verksamhetsplan 2018/2019

8. Lokalförsörjningsbehov  - skola förskola 2019-2023

9. Regler för ansökan om placering i  Södertälje kommuns grundskolor

10. Ekonomisk information

11. Beslut om att utse skolchef för huvudmannen i Södertälje kommun

12. Ansökan om bidrag för avlopp och energibesparande åtgärder på Överenhörna bygdegård

13. Yttrande över remiss, Handlingsplan för suicidprevention - bordlagt ärende

14. Ärendebalanslista

15. Anmälningsärenden och meddelanden

16. Anmälan av delegeringsbeslut

17. Nämndledamöter informerar

18. Kontoret informerar

19. Övriga frågor