Sammanträdeshandlingar

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Plan för systematiskt kvalitetsarbete (6 MB)

6. Komplettering och justering av ”Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero”

7. Uppföljning av "Riktlinjer för utökad tid i grundskolan"

8. Revidering av delegationsordning, utbildningsområdet

9. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2016

10. Remissvar gällande redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre

11. Remissvar om inrättande av Brandalsunds naturreservat

12. Information om överenskommelser om vård och omsorg för äldre, rekommendation KSL/12/0166-35

13. Information om överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård, KSL 12/0114-66

14. Svar på motion ”Stoppa barnaga genom upplysning” Motion av Metin Hawsho (FP)

15. Svar på motion ” Frågor om mobbning i skolan” Motion från sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

16. Remissyttrande över motion ”Flera lärare med högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden i Södertälje” Motion av Joakim Granberg (RP)

17. Remissyttrande över motion ”Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten” Motion från folkpartiets fullmäktigegrupp

18. Remissyttrande över motion ”Behovsprövning för särskilt boende” Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman (SD)

19. Sammanträdesplan 2016 för Enhörna kommundelsnämnd

20. Ekonomisk information

21.-25. Informations- och anmälningsärenden

26. Övriga frågor

Relaterade dokument

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Revidering av ansöknings- och placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg

6. Lokalförsörjningsplan 2015-2020, utbildningsområdet

7. Svar på remiss ”Redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre”

8. Uppföljning av internkontrollplan 2015, äldreomsorgsverksamheten

9. Redovisning av internkontroll 2015, Enhörna kommundelsnämnd

10. Delårsbokslut per den 31 augusti för Enhörna kommundelsnämnd

11. Svar på motion ”Vinnande måltider även inom äldreomsorgen” Motion av Veronica Westergård (KD)

12. Svar på motion ”Starta ett Sportotek i Södertälje – för att alla ska kunna idrotta” Motion av Mats Siljebrand (FP)

13. Svar på motion ”Bilda en kulturarvsfond” Motion av sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

14. - 19. Anmälningsärenden, meddelanden och informationsärenden

Relaterade dokument

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Detaljplan för Barnflickan 2 – godkännande av plansamråd

6. Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (verkstad/förråd) i Bastmora 1:1

7. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad, Bastmora 1:1

8. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus,  Varneby 4:1

9. Resultatredovisning grundskolan

10. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2016

11. Information - Uppföljning av brukarinflytande inom hemtjänsten

12. Uppföljning av hemtjänst 2015

13. Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen

14. Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år - Revidering

15. Handlingsplan för e-hälsa 2015-2019

16. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorg - Revidering

17. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016

18. Yttrande över förvaltningens underlag till mål och budget 2016-2018

19. Svar på motion ”Inför förbud mot E-cigaretter i grundskolorna” Motion av Sverigedemokraterna

20.-25. Informations- och anmälningsärenden

26. Övriga frågor

Relaterade dokument

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Nybyggnad av transformatorstation (2014-01245), Ekeby 4:351

6. Strukturplan för Södertälje kommuns folkbibliotek

7. Information om översyn av avgiftsystemet inom äldreomsorg

8. Information om skriftliga rutiner för samverkan med avseende på individuella brukare

9. Information om verksamhetsråden inom äldreomsorg

10. Lokalt vård- och omsorgsprogram - vård och omsorg vid demenssjukdomar i Södertälje kommun

11. Internkontrollplan 2015 område äldreomsorg

12. Reviderad verksamhetsplan 2015 för verksamhetsområdet äldreomsorg

13. Riktlinjer för förskolors och skolors inne- och utemiljö i Södertälje kommun

14. Revidering av taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg från den 1 augusti 2015

15. Utställning av förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun

16. Delårsbokslut per den 30 april för Enhörna kommundelsnämnd

17.-21. Informations- och anmälningsärenden

22. Övriga frågor

Relaterade dokument

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information om Destination Södertälje

6. Information om avstämning av prioriterade satsningar och analyser (Plan för systematiskt kvalitetsarbetet)

7. Information om avstämning av förbättringsområde n verksamhetsnivå, (Plan för systematiskt kvalitetsarbetet)

8. Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

9. Yttrande över förslag till Folkhälsoprogram 2015-2018, Södertälje kommun (6 MB)

10. Sammanträdesplan 2015 för Enhörna kommundelsnämnd

11. Yttrande över motion ”Pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen” motion av Mats Siljebrand (FP)

12.-18. Informations- och anmälningsärenden

Relaterade dokument

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information om planprocessen

6. Detaljplan för Barnflickan 2

7. Ärendet utgår

8. Resultatredovisning av betyg år 6-9

9. Ändrad delegationsordning, utbildningsområdet

10. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2014

11. Revidering av delegeringsordning avseende ledsagning

12. Kvalitetsrapport 2014, äldreomsorg

13. Rapport avseende genomförd uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2014

14. Uppföljningsplan för verksamheter inom äldreomsorgen 2015-2017

15. Ansökan om föreningsbidrag 2015, Enhörna Hembygdsförening

16. Årsbokslut per den 31 december 2014 för Enhörna kommundelsnämnd

17. Verksamhetsplan 2015 för Enhörna kommundelsnämnd

18. Internkontrollplan för Enhörna kommundelsnämnd 2015

19. Remissvar över ”Södertälje kommuns sociala investeringsfond – Utvärdering efter det första året”

20. Svar på revisionsrapport ”Granskning av det övergripande arbetet med internkontroll

21. Remissyttrande över motion” Återinför Familjecentralerna i Södertälje” Motion av kristdemokraternas fullmäktigegrupp

22. - 27. Informations- och anmälningsärenden

Relaterade dokument

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Plan för systematiskt kvalitetsarbete (6 MB)

6. Komplettering och justering av ”Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero”

7. Uppföljning av "Riktlinjer för utökad tid i grundskolan"

8. Revidering av delegationsordning, utbildningsområdet

9. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2016

10. Remissvar gällande redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre

11. Remissvar om inrättande av Brandalsunds naturreservat

12. Information om överenskommelser om vård och omsorg för äldre, rekommendation KSL/12/0166-35

13. Information om överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård, KSL 12/0114-66

14. Svar på motion ”Stoppa barnaga genom upplysning” Motion av Metin Hawsho (FP)

15. Svar på motion ” Frågor om mobbning i skolan” Motion från sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

16. Remissyttrande över motion ”Flera lärare med högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden i Södertälje” Motion av Joakim Granberg (RP)

17. Remissyttrande över motion ”Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten” Motion från folkpartiets fullmäktigegrupp

18. Remissyttrande över motion ”Behovsprövning för särskilt boende” Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman (SD)

19. Sammanträdesplan 2016 för Enhörna kommundelsnämnd

20. Ekonomisk information

21.-25. Informations- och anmälningsärenden

26. Övriga frågor

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Revidering av ansöknings- och placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg

6. Lokalförsörjningsplan 2015-2020, utbildningsområdet

7. Svar på remiss ”Redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre”

8. Uppföljning av internkontrollplan 2015, äldreomsorgsverksamheten

9. Redovisning av internkontroll 2015, Enhörna kommundelsnämnd

10. Delårsbokslut per den 31 augusti för Enhörna kommundelsnämnd

11. Svar på motion ”Vinnande måltider även inom äldreomsorgen” Motion av Veronica Westergård (KD)

12. Svar på motion ”Starta ett Sportotek i Södertälje – för att alla ska kunna idrotta” Motion av Mats Siljebrand (FP)

13. Svar på motion ”Bilda en kulturarvsfond” Motion av sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

14. - 19. Anmälningsärenden, meddelanden och informationsärenden

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Detaljplan för Barnflickan 2 – godkännande av plansamråd

6. Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (verkstad/förråd) i Bastmora 1:1

7. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad, Bastmora 1:1

8. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus,  Varneby 4:1

9. Resultatredovisning grundskolan

10. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2016

11. Information - Uppföljning av brukarinflytande inom hemtjänsten

12. Uppföljning av hemtjänst 2015

13. Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen

14. Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år - Revidering

15. Handlingsplan för e-hälsa 2015-2019

16. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorg - Revidering

17. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016

18. Yttrande över förvaltningens underlag till mål och budget 2016-2018

19. Svar på motion ”Inför förbud mot E-cigaretter i grundskolorna” Motion av Sverigedemokraterna

20.-25. Informations- och anmälningsärenden

26. Övriga frågor

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Nybyggnad av transformatorstation (2014-01245), Ekeby 4:351

6. Strukturplan för Södertälje kommuns folkbibliotek

7. Information om översyn av avgiftsystemet inom äldreomsorg

8. Information om skriftliga rutiner för samverkan med avseende på individuella brukare

9. Information om verksamhetsråden inom äldreomsorg

10. Lokalt vård- och omsorgsprogram - vård och omsorg vid demenssjukdomar i Södertälje kommun

11. Internkontrollplan 2015 område äldreomsorg

12. Reviderad verksamhetsplan 2015 för verksamhetsområdet äldreomsorg

13. Riktlinjer för förskolors och skolors inne- och utemiljö i Södertälje kommun

14. Revidering av taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg från den 1 augusti 2015

15. Utställning av förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun

16. Delårsbokslut per den 30 april för Enhörna kommundelsnämnd

17.-21. Informations- och anmälningsärenden

22. Övriga frågor

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information om Destination Södertälje

6. Information om avstämning av prioriterade satsningar och analyser (Plan för systematiskt kvalitetsarbetet)

7. Information om avstämning av förbättringsområde n verksamhetsnivå, (Plan för systematiskt kvalitetsarbetet)

8. Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

9. Yttrande över förslag till Folkhälsoprogram 2015-2018, Södertälje kommun (6 MB)

10. Sammanträdesplan 2015 för Enhörna kommundelsnämnd

11. Yttrande över motion ”Pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen” motion av Mats Siljebrand (FP)

12.-18. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information om planprocessen

6. Detaljplan för Barnflickan 2

7. Ärendet utgår

8. Resultatredovisning av betyg år 6-9

9. Ändrad delegationsordning, utbildningsområdet

10. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2014

11. Revidering av delegeringsordning avseende ledsagning

12. Kvalitetsrapport 2014, äldreomsorg

13. Rapport avseende genomförd uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2014

14. Uppföljningsplan för verksamheter inom äldreomsorgen 2015-2017

15. Ansökan om föreningsbidrag 2015, Enhörna Hembygdsförening

16. Årsbokslut per den 31 december 2014 för Enhörna kommundelsnämnd

17. Verksamhetsplan 2015 för Enhörna kommundelsnämnd

18. Internkontrollplan för Enhörna kommundelsnämnd 2015

19. Remissvar över ”Södertälje kommuns sociala investeringsfond – Utvärdering efter det första året”

20. Svar på revisionsrapport ”Granskning av det övergripande arbetet med internkontroll

21. Remissyttrande över motion” Återinför Familjecentralerna i Södertälje” Motion av kristdemokraternas fullmäktigegrupp

22. - 27. Informations- och anmälningsärenden

Här hittar du handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Handlingarna är ordnande per sammanträde med en förenklad ärendelista för respektive datum. När du klickar på länken till det ärende du söker, öppnas ett nytt fönster med handlingen i pdf-format.