2016-02-25

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 25 februari 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Upphävande av nybyggnadsförbud fastigheterna Kajstenen, Spishällen, Gatstenen m.fl.

6.Upphävande av nybyggnadsförbud fastigheterna Klyvningen, Kantningen, Formningen m.fl.

7.Upphävande av nybyggnadsförbud södra Oaxen

8.Information från samhällsbyggnadskontoret

9.Resultatredovisning betyg 2015 årskurs 6 till 9

10.Komplettering och justering av "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero"

11.Resultat föräldraenkät HT 2015 - skriftligt informationsärende  

12.Val av representant till föreningsbidragsberedningen

13.Motionssvar - Motion av Per Holmgren (M) Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar

14.Svar på motion av Tage Gripenstam (C) "Konstgräsplan samt utomhusgym i Hölö-Mörkö"

15.Svar på motion av Tage Gripenstam (C) gällande centrumbyggnad i Hölö

16.Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kommundelsnämndernas målstyrning"

17.Verksamhetsplan 2016

18.Årsbokslut 2015

19.Nämndledamöter informerar

20.Kontoret informerar

21.Anmälningsärenden

22.Delegationsbeslut

23.Övriga frågor