2016-04-07

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 7 april 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Upphävande av nybyggnadsförbud fastigheterna Kajstenen, Spishällen, Gatstenen m.fl.

6.Upphävande av nybyggnadsförbud fastigheterna Klyvningen, Kantningen, Formningen m.fl.

7.Upphävande av nybyggnadsförbud södra Oaxen

8.Information från utbildningskontoret

9.Information om projektet hållbar arbetshälsa

10.Information om ny farled

11.Utredning om ansvar för äldreomsorgen

12.Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse 2015-äldreomsorgen

13.Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2016-2018

14.Återremiss remissyttrande - motion av Ingrid Hult (SD) "Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska"

15.Motionssvar till motion av Tage Gripenstam (C) "Pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolorna"

16.Reinvestering - Parcykel Pegasus till Wijbackens vård- och omsorgsboende

17.Remiss - Förslag till VA-plan Södertälje kommun

18. Förslag till yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017

19.Ekonomisk information

20.Nämndledamöter informerar

21.Kontoret informerar

22.Anmälningsärenden

23.Delegationsbeslut

24.Övriga frågor