2016-05-26

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 26 maj 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Sekretessärenden

5.Rapport - Risk-och sårbarhetsanalys (sekretess enligt 18 kap 13 § offentlighet och sekretesslagen)

Informationsärenden

6.Information utbildningskontoret

7.Information från Telge Nät

Beslutsärenden

8.Utredning av ansvar för äldreomsorg i Södertälje kommun (återremiss)

9.Skolplacering av grundskoleelever

10.Arbetsro - uppföljning utifrån styrdokumentet (utbildningskontoret)

11.Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare (utbildningskontoret)

12.Återremiss - Förslag till VA-plan

13.Delårsbokslut april 2016

14.Nämndledamöter informerar

15.Kontoret informerar

16.Anmälningsärenden

17.Delegationsbeslut

18.Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista