2016-06-16

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 16 juni 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Påföljder för olovliga nybyggnader av enbostadshus och garage, Vrå 2:11 i Hölö

6.Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Hölö-Kjulsta 4:4 i Hölö

7.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av två enbostadshus och två garage/förråd, Skilleby 4:30

8. Södertälje kommuns handlingsplan för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck

9.Information från samhällsbyggnadskontoret

10.Information från social- och omsorgskontoret

11.Revidering av riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och handikappomsorgen

12.Översyn av taxor och avgifter

13.Uppföljning - Boendeplan inom äldreomsorgen 2016-2018

14.Yttrande över motion av Liberalernas fullmäktigegrupp (L) "Tidig samhällsorientering viktig för ensamkommande unga"

 15.Ansökan om bidrag 2016, Hölö-Mörkö IF

16.Ekonomisk information

17.Nämndledamöter informerar

18.Kontoret informerar

19.Anmälningsärenden

20.Delegationsbeslut

21.Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista