2016-09-29

Här finns handlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 29 september 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Delårsbokslut per augusti 2016

6.Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus Hölö-Vreta 1:29 i Hölö

7.Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Smedsta 1:16 i Hölö

8.Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus samt en komplementbyggnad på fastigheten Skilleby 4:92 i Hölö

9.Information från Telge fastigheter

10.Resultatredovisning grundskolan

11.Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2017

12.Revidering av delegationsordning (utbildning)

13.Uppföljning intern kontrollplan 2016 (äldreomsorg)

14.Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017

15.Boendeplan 2017-2019 inom äldreomsorgen

16.Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2016

17.Redovisning av internkontroll 2016 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

18.Nämndledamöter informerar

19.Kontoret informerar

20.Anmälningsärenden

21.Delegationsbeslut

22.Övriga frågor