2016-10-27

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2016/2017 (utbildning)

6.Lokalförsörjningsbehov 2016-2021 (utbildning)

7.Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsans medicinska insatser (utbildning)

8.Information -Landsortsfarleden -inrättande av ny farled

9.Diskussionsärende - en utvecklingsplan för kulturen i Södertälje 2017-2021

10.Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen för personer över 65 år

11.Ekonomisk information

12.Nämndledamöter informerar

13.Kontoret informerar

14.Anmälningsärenden

15.Delegationsbeslut

16.Övriga frågor