2016-11-30

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadhus, Kantningen 5

6.Ändrad användning från förråd till bostad, Klyvsläggan 8

7.Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och carport med förråd med lokaliseringsprövning, Hållsnäs 1:6 i Hölö

8.Information - skolskjuts

9.Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsans medicinska insatser, utbildningsverksamheten

10.Utse verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats samt anmälningsansvarig enligt Lex Maria

11.Redovisning av antalet anmälningar till Barn- och elevombudet och skolinspektionen under 2016

12.Remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

13.Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Mobbning i skolan"

14.Information från samhällsbyggnadskontoret

15.Risk- och sårbarhetsanalys, äldreomsorgen - sekretessärende

16.En utvecklingsplan för kulturen i Södertälje 2017-2021 - diskussionsärende

17.Remissvar: medborgarförslag "Övergångsställe Lämnbonäsvägen i Hölö"

18.Remiss av strategi för ökad medborgardialog

19.Ekonomisk information

20.Nämndledamöter informerar

21.Kontoret informerar

22.Anmälningsärenden

23.Delegationsbeslut

24.Övriga frågor