Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 26 januari. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Planbesked för del av Hejsta 9:1

6.Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och carport med förråd med lokaliseringsprövning, Hållsnäs 1:6

7.Nybyggnad av enbostadshus och garage med lokaliseringsprövning, Hölö-Ekeby 1:36

8.Information från samhällsbyggnadskontoret

9.Remissvar: Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017

10.Information från utbildningskontoret

11.Skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2016

12.Regler för utköp av elevdatorer

13.Handlingsplan risk och sårbarhetsanalys (RSA), utbildningsverksamheten

14.Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan

15.Redovisning av ytterligare åtgärder man vidtagit för ökad arbetsro i grund- och gymnasieskolan samt ytterligare uppföljning av effekterna på enhetsnivå

16.Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2017

17.Svar på motion av Mats Siljebrand (L) "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år"

18.Ekonomisk information

19.Verksamhetsplan 2017 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

20.Nämndledamöter informerar

21.Kontoret informerar

22.Anmälningsärenden

23.Delegationsbeslut

24.Övriga frågor