Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 30 mars. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Informationsärenden

5.Information från Telge Nät

6.Information om årsbokslut 2016

7.Information från samhällsbyggnadskontoret

Myndighetsärenden

8.Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och carport med förråd med lokaliseringsprövning, Hållsnäs 1:6 (återremiss 2017-01-26 § 3)

9.Ändrad användning från förräd till bostad, Klyvsläggan 8 (bordläggning 2017-03-02 § 22)

10.Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av 2st enbostadshus och 2st garage på Åby 1:16 i Hölö

Informations- och beslutsärenden

11.Läsårstider höstterminen 2017- vårterminen 2020

12.Nämndledamöter informerar

13.Kontoret informerar

14.Anmälningsärenden

15.Delegationsbeslut

16.Övriga frågor