Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 31 augusti. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Planbesked för Brostenen 2

6.Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus samt två garage, Hejsta 9:1

Informations- och beslutsärenden

7.Information från samhällsbyggnadskontoret

8.Information gällande Hållbar arbetshälsa

9.Informationsärende - Plan för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av åtgärder och effekter inom prioriterade utvecklings- och förbättringsåtgärder

10.Resultatredovisning grundskolan

11.Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2018

12.Yttrande förvaltningens underlag till Mål och budget 2018-2020

13.Nämndledamöter informerar

14.Kontoret informerar

15.Anmälningsärenden

16.Delegationsbeslut

17.Övriga frågor