Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ny delegationsordning för bygglovsverksamheten

6. Plan för systematiskt kvalitetsarbete UK

7. Information av förskolechefen

8. Lokalförsörjningsbehov – skola förskola 2018-2022

9. Handlingsplan för bredbandsstrategi

10. Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag

11. Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan - motion från KD

12. Inköp av maskinutrustning till Hölö fritidsgård

13. Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträdesplan 2018

14. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2018

15. Ekonomisk information

16. Reviderade verksamhetsramar för Kyrkskolan 2017

17. Nämndledamöter informerar

18. Kontoret informerar

19. Anmälningsärenden

20. Delegationsbeslut

21. Övriga frågor

Allmänhetens frågestund