Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 22 mars. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5. Information om Österby 2:36

6. Information om planbesked för Ängsholm 5:4 (återremitterat 2017-12-07)

7. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lilla Lida 2:1

8. Strandskyddsdispans för tillbyggnad av fritidshus Stavsnäs 1:11

Informations- och beslutsärenden

9. Lokalisering av konstgräsyta på Hölö IP

10. Yttrande angående ny bro över järnväg, väg 505 vid Solviksgrindar

11. Information om odlingsstrategin

12. VA-nätet i Hölö-Mörkö kommundel

13.  Information om kulturprogrammet

14.  Information om sommarlovs- och övriga skollovsaktiviteter 2018

15. Politikerhörnan: tema och närvaro

16. Ekonomisk information

17. Nämndledamöter informerar

18. Kontoret informerar

19. Anmälningsärenden

20. Delegationsbeslut

21. Övriga frågor

Extraärende 1. Information om utbyggnadsstrategin