Här hittar du sammanträdeshandlingar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnds sammanträde den 26 april. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Planbesked för Ängsholm 5:4

6. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och gäststuga med lokaliseringsprövning, fastigheten Skilleby 4:30 i Järna

7. Information från samhällsbyggnadskontoret

8. Information om konstgräsplanen Hölö IP

9. Information om aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030

10. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019, T 19

11. Remiss angående förslag till utbyggnadsstrategi

12.Yttrande över remiss: Utkast till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

13. Revidering av skolskjutsreglementet

14. Revidering av utbildningsnämndens och kommundelsnämndernas reglemente

15. Yttrande på remiss från hållbarhetsutskottet "Livsmedels- och måltidspolicy"

16. Läsårstider höstterminen 2017 - vårterminen 2020

17. Ekonomisk information

18. Nämndledamöter informerar

19. Kontoret informerar

20. Anmälningsärenden

21. Delegationsbeslut

22. Övriga frågor