Futurum - visionen om ett nytt kulturnav i Järna

Järna växer. Nya behov och förhoppningar uppstår. En vision som har funnits länge är ett kulturnav i Järna, ett kulturhus som möter dagens och morgondagens behov. Här kan du följa den politiska processen och ta del av förstudierna.

För tio år sedan diskuterades idén om ett hus som kallades för Marängen, den genomfördes inte. Järna kommundelsnämnd har i årets verksamhetsplan initierat en förstudie, som ska avslutas i år, gällande ett framtida "kulturhus" . I den kartläggs olika verksamheters nutida behov.

Det finns olika tankar om ett kulturhus, olika antal våningar etc. I förstudien ska förslagen analyseras för att spegla olika driftskostnader etc. Det första som har genomförts är en sammanställning av behov och rapporten från 2017 har redovisats för nämnden. 

Här sammanfattar vi processen.Tjänstepersoneras underlag till politikerna är originaldokumenten, inte sammanfattningarna. Beslut finns under nämndens hemsida

Följ processen

  • 30 jan 2018: Nämndens verksamhetsplan för 2018 beslutades. I den gavs uppdraget om en förstuide. Bibliotekschefen Helena Gomér fick uppdraget. 
  • 6 mars: Ett informationsärden hölls på nämnden. En del av förstudien presenterades, en rapport framställd 2017. Rapporten adresserade olika behov, både en utvärdering av dagens teknik och behov för Kulturskolan, Ung Fritid och för föreningsliv m.fl. 
  • Nästa steg: En analys ska genomföras. Nyligen (2018.05.02) avslutades en upphandling av en konsult för uppdraget. Norconsult AB vann upphandlingen och ska genomföra en analys som bl.a. kopplar utvecklingsförslag till driftskostnader. 

collagebild från Framtid Järna

Förstudie: Rapport framtagen 2017, inventering av behov

Läs originaldokumentet, Förstudie - rapport om behov.

Förstudie, rapport 2017 (del av den totala förstudien) 

På uppdrag av kommundelsnämnden har kultur- och fritidskontoret tagit fram en förstudie kring utvecklingen av ett kulturnav, av ett framtida kulturhus – det som tidigare har diskuterats under namnet Marängen.

I dokumentets bakgrundbeskrivning konstateras att en analys av dagens behov, kopplat till Marängen, behöver beskrivas och konsekvensbeskrivas.

Inledningsvis nämns intressenter och det konstateras att dagens tekniska utrustning är i fas med de krav som ställs på framtidens högkvalitativa offentliga framträdanden.

Det konstateras vidare att biblioteket idag befinner sig i en lokal som inte motsvarar de tillgänglighetskrav som ställs, den är för liten för de behov som finns i Järna.

Ung fritid bedriver idag en mötesplats i dagens Futurum, även Kulturskolan, och det finns dessutom önskemål om ett framtida medborgarkontor.

Ett uttalat krav som nämns i förstudiens inledning är att Futurum ska gå att dela upp för de olika verksamheterna:
• bibliotek
• Ung fritid
• kulturverksamheten/scen med föreningsliv.

Önskemål om verksamheter som fastigheten ska rymma punktas upp enligt följande:
• Föreningsdriven verksamhet
• Aula/scen med foajé och projektorrum i samverkan med föreningslivet och övrig kommunal verksamhet
• Bibliotek med möjlighet att bedriva mer öppet, d.v.s. utan bemanning vissa tider
• 10-12 årsverksamheten sker i samverkan med utbildningskontoret (lokalbehov ej framtagna)
• Ung fritidsverksamhet
• Kulturskolans undervisning.

Syftet och visionen berörs
Järna har ett utvecklat kulturliv med många aktiva föreningar och det finns ett stort intresse för kultur bland medborgarna. Målsättningen är att – utöver den dagliga föreningsverksamheten – ska det årligen vara cirka 45 publika föreställningar i huset.
Samtliga verksamheter beskriver sina målsättningar och visioner kopplas till målgrupper.

Första stycket om målgrupper berättar att ”verksamheten i Järna ska samspela med lokalsamhället och kommer att rikta sig främst till barn och unga, funktionshindrade i alla åldrar, men verksamheten omfattar även vuxna deltagare och besökare.”

Lokalbehovsanalys
Först sker en inventering av gemensamma behov, därefter sker det nedbrytet på verksamheter. Totalt beräknas lokalerna för föreningsaktiviteter och offentliga verksamheter ha som mest 250 samtidiga besökare vid större arrangemang.
Biblioteketet ska vara ett folkbibliotek, d.v.s. vara öppet för allmänheten, och det ska finnas en entré för meröppet, med eget skalskydd, där ska besökare både kunna låna och lämna tillbaka böcker.

Det görs en bedömning av dagens Futurum, av hur lokalerna fungerar idag

Sammanfattat: 

Ung fritids lokaler är för små och räcker inte för den verksamhet som de unga i Järna efterfrågar. Ung Fritid saknar även en utemiljö i anslutning till verksamheten. Även Kulturskolan begränsas, eftersom lokalerna inte erbjuder möjligheter att utvidga verksamheten.
Slutligen tar rapporten upp behovet av att se på olika driftscenarios och tidsaspekter

Det nämns att en volymstudie och ett gestaltningsprogram behöver tas fram i samråd med Telge fastigheter och konsulter. En preliminär tidsplan nämns: Förstudien ska vara klar i berörda nämnder i december 2018. Projektering och produktion ska ske 2019. Byggstarten sker förhoppningsvis 2020.

Förstudie: Konsekvensanalys med driftskostnader

Ett avrop är genomfört och en extern konsult har upphandlats. Valet föll på Norconsult AB (2018.05.02).

I samband med upphandlingen beskrevs förslag på scenarier att räkna på.

Helena Gomér, bibliotekschef Södertälje kommun, som administrerar upphandlingen, vill veta framtida driftskostnader utifrån olika scenarier. 

Förslag på scenarier för konsulten att se över:

  • Utformningsförslaget  som gestaltas som ett fyravåningsplan, syftar på skissförslaget Marängen som rådslaget 2007-08 behandlade
  • Utifrån scenariot med verksamhet i ett påbyggt Futurum, men som inte är i flera plan
  • Utifrån att lokalbehov adresseras genom en annan lokal
  • Utifrån att de olika verksamheterna inte bedriver aktiviteter i samma hus. Konskevens: biblioteket måste hitta en annan lokal.

Beskrivningen i förfrågan konstaterar utifrån de förslag som finns på olika scenarier (och eventuellt fler scenarios än de som nämns) behöver det tas fram ett mer utvecklat lokalprogram, samt gestaltningsprogram till de olika scenarierna.

Framöver kommer denna del av förstudien – driftkostnader kopplade till scenarios – att presenteras på denna webbsida. När i tid vet vi inte i dagsläget.