Här hittar du sammanträdeshandlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 14 december. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1. Mötets öppnande

2. Närvarande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ekonomisk information

Myndighetsärenden

6. Information från Ung Fritid

7. Strukturplan nordöstra centrala Järna

8. Information överklagan Ytterjärna

9. Förhandsbesked nybyggnation Billsta 8:2

10. Ansökan om strandskyddsdispens Håknäs 12:1, m fl.

11. Påföljd för påbörjat arbete Kallfors 1:311

Informations- och beslutsärenden

12. Ny delegationsordning för bygglovsenhetens verksamhetsområde

13. Verksamhetsplanen - information

14. Presentation av verksamhetschef grundskola och verksamhetschef förskola

15. Sammanträdesplan 2018

16. Nämndledamöter informerar

17. Kontoret informerar

18. Anmälningsärenden

19. Delegationsbeslut

20. Övriga frågor

21. Revidering av biblioteksplanen

22. Information bokbuss – en förstudie

Extraärende 1. Ansökan om bidrag 2017 - Kulturkarusellen