Här hittar du sammanträdeshandlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 30 januari. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1.    Mötets öppnande

2.    Närvarande ledamöter

3.    Protokollets justering

4.    Fastställande av dagordning

5.    Ekonomisk information

Myndighetsärenden

6.    Förslag till vägnamn i västra Kallfors i enlighet med detaljplaneförslag för ”Kallfors höjder” i Järna

7.    Ändring av del av detaljplan för Tavesta 16:1 m m (1191C)

8.    Information om Vackåstigen

9.     Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad Vik 1:1

Informations- och beslutsärenden

10.  Information om Ostlänken

11. Information om riktlinjer för byggande på landsbygden

12.  Information om ny organisation för skolorna i Järna

13.  Information om skolskjuts 

14.  Skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2017

15.  Redovisning av antalet anmälningar till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen under 2017 

16.  Motionssvar Tage Gripenstam (C), Moraåns damm är ”räddad”

17.  Verksamhetsplan 2018

18.  Nämndledamöter informerar

19.  Kontoret informerar

20.  Anmälningsärenden

21.  Delegationsbeslut

22.  Övriga frågor 

Extraärende 1. Ansökan om rivningslov och bygglov Håknäs 4:51