Här hittar du sammanträdeshandlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 6 mars. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1.    Mötets öppnande

2.    Närvarande ledamöter

3.    Protokollets justering

4.    Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.     Information om förstudie för framtida campingplatser

6.     Detaljplan Kallfors höjder

7.     Södertuna verksamhetsområde

8.     Information om pågående detaljplaner

9.     Planbesked för Ene 4:106 och 4:155

10.   Planbesked för Kallfors 1:227

11.   Planbesked för Lekspaden 1

12.   Planbesked för Magasinet 3 (återremitterat 2017-11-16)

13.   Planbesked för Rymdhunden 1, m fl.

14.  Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus Ene 12:1

15.  Påföljd för att enbostadshus har tagits i bruk utan slutbesked på fastigheten Kallfors

Informations- och beslutsärenden

16. Presentation av nya förskolechefen

17. Information om odlingsstrategin

18. Årsbokslut 2017

19. Information om skolskjuts

20. Plan för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning – muntlig information

21. Resultatredovisning betyg HT 2017 årkurs 6 till 9

22. Resultat föräldraenkät HT 2017

23. Revidering delegationsordning

24. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

25. Redovisning av regelbunden tillsyn av fristående förskolor i Södertälje kommun – skriftlig information

26. Information om förstudie för Futurum

27. Bokbuss – en förstudie

28. Nämndledamöter informerar

29. Kontoret informerar

30. Anmälningsärenden

31. Delegationsbeslut

32. Övriga frågor