Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 29 maj 2018. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande 

2. Närvarande ledamöter 

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordningen 

5. Delårsbokslut 

6. Planbesked för Del av Tavesta 1:248 och Sprängaren 1 

7. Planbesked för gatuköket 2 och 5

8. Planbesked för Kallfors 1:229 

9. Information om bygglovsärenden

10. Remiss: Odlingsstrategi för Södertälje kommun 2018-2030

11. Havsplan för Östersjöregionen 

12. Remiss: Skogspolicy för Södertälje kommun 

13. Akutalitetsförklaring av FRAMTID SÖDERTÄLJE Översiktsplan 2013-2030

14. Information om Moraån

15. Information om förslag till kulturprogram 

16. Uppföljning om samverkan kring trygghet 

17. Återkoppling ekonomi och arbetsmiljö grundskola

18. Åtgärdsplan för att förebygga avvikelser inom Elevhälsans medicinska insatser

19. Nämndledamöter informerar

20. Kontoret informerar

21. Anmälningsärenden

22. Deligationsbeslut

23. Övriga frågor