Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 19 maj 2018. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1.    Mötets öppnande

2.     Närvarande ledamöter

3.     Protokollets justering

4.     Fastställande av dagordning

5.     Ekonomisk information

6.     Planbesked för Kallfors 1:229

7.     Muntlig information – Strukturplan för nordöstra centrala Järna

8.     Muntlig information – Utredning om Farsta Gård

9.    Muntlig information - Framtid Järna

10.     Fördelning av medel till kultur-och jullovsaktiviteter 2018

11.   Yttrande över remiss: Vattenplan - kommunens planering för god vattenstatus i yt- och     grundvatten

12. Svar på medborgarförslag ”Anlägg ett bad i Järnadammen i Moraån igen”.

13. Samverkan mellan idéburen sektor och kommunen

14. Nämndledamöter informerar

14. Kontoret informerar

16. Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Övriga frågor