Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 21 augusti 2018. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5.Information om gestaltningsprogrammet

6. Information: Detaljplan för Kallfors 1-4 (Norra myrstugan)

7. Strukturplan för nordöstra centrala Järna

8. Planbesked för Ene 4:215

9. Förhansbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus, Bankesta 2:9

10. Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus, Kallfors 1:333

11. Muntlig information-Kulturprogrammet

12. Muntlig information: Uppföljning SKA (systematiskt kvalitetsarbete) 2017/2018, samt plan för SKA 2018/2019

13. Uppföljning – riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

14. Skolplikt och skolfrånvaro, vårterminen 2018

15. Resultatredovisning och analys grundskolan VT

16.Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2019

17. Förvaltningens underlag till Mål – och budget 2019-2021

18. Nämndledamöter informerar

19. Kontoret informerar

20. Anmälningsärenden

21. Delegationsbeslut

21. Övriga frågor