Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 4 december 2018. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Närvarande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ekonomisk information

6. Detaljplan för Ogan 1:13 m.fl.

7. Gestaltningsprogrammet Järna C

8. Information om Futurum

9. Information från SBK

10. Revisionsskrivelse - granskning av kommunens interna kontroller särskilt avseende mutor och korruption

11. Sammanträdestider 2019 för Järna kommundelsnämnd

12. Uppföljning av LP Ria verksamhetstöd

13. Verksamhetstöd 2019 för LP Ria i Järna

14. Ansökan om bidrag Julmarknad 2018, Kulturkarusellen (tillkommande ärende)

15. Nämndledamöter informerar

16. Kontoret informerar

17. Anmälningsärenden

18. Delegationsbeslut

19. Övriga frågor