Sammanträdeshandlingar

Här hittar du handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Handlingarna är ordnande per sammanträde med en förenklad ärendelista för respektive datum. När du klickar på länken till det ärende du söker, öppnas ett nytt fönster med handlingen i pdf-format.

 

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 10 december 2015. Handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och får enligt lag inte publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Närvarande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ekonomisk information

Myndighetsärenden

6. Ändring av del av detaljplan för Håknäs, inom Järna kommundel i Södertälje

7. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på del av Mora 1:20 i Järna - återremiss

8. Detaljplan för Församlingen 27 och 28 i Järna

Allmänna ärenden

9. Information från samhällsbyggnadskontoret

10. Moraån

11. Information från kommunikationsavdelningen

12. Information från kultur- och fritidskontoret

13. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2016 - kultur- och fritidskontoret

14. Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård - informationsärende

15. Överenskommelser om vård och omsorg för äldre - informationsärende

16. Plan för systematiskt kvalitetsarbete, avstämning prioriterade satsningar - muntlig information

17. Muntlig avstämning av arbetet med att följa upp Skolinspektionens rapport

18. Revidering av delegationsordning - utbildning

19. Information från stadsmiljöchefen

20. Remissvar om inrättande av naturreservat på fastigheten Brandalsund

21. Motion från Realistpartiet - Fler lärare med högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden i Södertälje

22. Sammanträdesplan 2016

23. Nämndledamöter informerar

24. Kontoret informerar

25. Anmälningsärenden

26. Delegationsbeslut

27. Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 5 november 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Närvarande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ekonomisk information

Myndighetsärenden

6. Strandskyddsdispens för kabelschakt och transformatorstation på fastigheten Ene 4:106

7. Strandskyddsdispens för kabelschakt och transformatorstation på fastigheten Ene 4:186

8. Strandskyddsdispens för kabelschakt och transformatorstation på fastigheten Ene 4:20

9. Strandskyddsdispens för kabelschakt och transformatorstation på fastigheten Orrsätra 1:1

10. Strandskyddsdispens för kabelschakt och transformatorstation på fastigheten Kallfors 1:4

11. Strandskyddsdispens för kabelschakt och transformatorstation på fastigheten Hummelhaga 2:1

12. Strandskyddsdispens för jordkabelförläggning på fastigheten Skäve 1:3

Allmänna ärenden

13. Yttrande - inrättande av Brandalsunds naturreservat

14. Förskola och skola, samverkan med föräldrar - Muntlig information

15. Plan för systematiskt kvalitetsarbete

16. Komplettering och justering av "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero"

17. Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan

18. Remissvar gällande redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre

19. Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman (SD) "Behovsprövning för särskilt boende"

20. Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"  

21. Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp "Bilda en kulturarvsfond"

22. Stoppa barnaga genom upplysning - Motion av Metin Hawsho (FP)

23. Frågor om mobbning i skolan - Motion av Tommy Blomqvist och Beata Kuniewicz (SD)

24. Reinvesteringsansökan "Upprustning gamla elljusspåret"

25. Nämndledamöter informerar

26. Kontoret informerar

27. Anmälningsärenden

28. Delegationsbeslut

29. Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 1 oktober 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ärendebalanslistor

Myndighetsärenden

6.Information om detaljplanen för Farstanäs

7.Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak på Baldersbrån 6

8.Information - Prövning av förhandsbesked - omfattning och begränsningar

Allmänna ärenden

9.Information - Remiss om inrättandet av Brandalsunds naturreservat

10.Information från kommunikationsavdelningen

11.Lokalförsörjningsplan 2015-2020 för utbildningsverksamheten

12.Revidering av ansöknings- och placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg

13.Uppföljning av internkontrollplan 2015 - äldreomsorg

14.Remissyttrande motion "Vinnande måltider även inom äldreomsorgen"

15.Remiss - redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre

16.Motion av Mats Siljebrand (FP) "Starta ett sportotek i Södertälje - för att alla ska kunna idrotta"

17.Information - Ett attraktivt Järna centrum

18.Lokalöversyn Järna kommundel

19.Redovisning av Internkontoll 2015 - kommunstyrelsens kontor

20.Delårsbokslut per den 31 augusti

21.Nämndledamöter informerar

22.Kontoret informerar

23.Anmälningsärenden

24.Delegationsbeslut

25.Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 27 augusti 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Ärendebalanslistor

5.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

6.Samhällsbyggnadskontoret informerar

7. Detaljplan för församlingen 27 och 28 - muntlig information

8.Ansökan om bygglov för nybyggnad av gruppboende, Farsta 1:3, Solåkrabyn 5, i Södertälje

Allmänna ärenden

9.Resultatredovisning grundskolan

10.Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2016

11.Information till nämnder med ansvar för undervisningslokaler

12.Uppdrag om allmänhetens åkning i ishallen i Järna - muntlig information

13.Ett attraktivt Järna centrum

14.Uppdrag om lokalöversyn samt mötesplatser i Järna

15.Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

16.Boendeplan 2016-2018 inom äldreomsorgen

17.Handlingsplan e-hälsa 2015-2019

18.Information brukarinflytande hemtjänsten - uppföljning juni 2015

19.Uppföljning hemstjänst 2015

20.Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2016

21.Information - Äldres behov i centrum

22. Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år - revidering

23. Motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp "Inför förbud mot E-cigaretter i grundskolorna"

24. Yttrande över förvaltningens underlag Mål och Budget

25.Nämndledamöter informerar

26.Kontoret informerar

27.Anmälningsärenden

28.Delegationsbeslut

29.Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 18 juni 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

1. Mötets öppnande

2. Närvarande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Ärendebalanslistor

5. Fastställande av dagordning

6. Ekonomi information

7. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på del av Mora 1:20, Risbro Gård, i Järna

8. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus , Ensta 1:7, Nyvretens Gård, Överjärna

9. Förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus på Snorp 1:4

10. Bankesta 2:9, bygglov för uppförande av vedhanteringslokal m.m

11. Simsjön 1:4, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

12. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Håknäs 4:53 i Järna

13. Detaljplan för del av Almvik 1:1 m m inom Järna kommundel  i Södertälje

14. Ytterjärna-Nibble 1:3 Ovårdad tomt. Föreläggande om rättelse

15. Upphävande av del av detaljplanerna för Eneområdet och Eneskolan.

16. Information om församlingen 27 samt 28 inför plansamråd

17. Mötesplatser i Järna

18. Järna förskolebehov och kapacitet 

19. Information om försäljning av mark vid Statoil

20. Redovisning av kostnader och behov av ytterligare en ishall i Järna

21. Eneskolan-lokaleffektiviserande ombyggnad, skolan utökas från tre till fyra arbetslag

22. Nämndledamöter informerar

23. Kontoret informerar

24. Anmälningsärenden

25. Delegationsbeslut

26. Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 28 maj 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Ärendebalanslistor

5.Fastställande av dagordning

6.Detaljplan för del av Tavesta 1:248, planuppdrag

7.Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Gerstaberg 1:7,

8.Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering utställning

9.Ung fritid- Presentation

10.Information om Ostlänken

11.Strukturplan för Södertäljes folkbibliotek

12.Riktlinjer för förskolors och skolors inne- och utemiljö i Södertälje kommun

13.Revidering av taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg från och med 2015-08-01

14.Information om plan för systematiskt kvalitetsarbetet- avstämning av prioriterade satsningar och analyser

15.Information om plan för systematiskt kvalitetsarbetet- avstämning av förbättringsområden på verksamhetsnivå

16.Information om översyn av avgiftsystemet inom äldreomsorgen

17.Lokalt vård- och omsorgsprogram -Äldreomsorg

18.Information om ny arbetsordning för verksamhetsråden- Äldreomsorg

19.Internkontrollplan 2015 för äldreomsorg

20.Reviderad verksamhetsplan -Äldreomsorg

21.Återremiss- Ansökan om reinvesteringsmedel Ljungbackens vård- och omsorgsboende

(Gränsdragningslista)

22.Delårsbokslut per april 2015

23.Nämndledamöter informerar

24.Kontoret informerar

25.Anmälningsärenden

26.Delegationsbeslut

27.Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 16 april 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

Ärenden

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.Föregående protokoll

4.Ärendebalanslistor

5.Ekonomi information

6.Detaljplan för delar av väg 57 genom Järna tätort

7.Muntlig information om uppdrag om mötesplatser i Järna

8.Detaljplan för del av Farsta 1:1 (Farstanäs) - Samrådsredogörelse

9.Detaljplan för Ytterjärna-Nibble  (konferenscenter)

10.Detaljplan för Församlingen 27 och 28 - Samrådsredogörelse

11.Förslag till yttrande över Trafikförvaltningens remiss ”Remiss inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016”

12.Detaljplan för Församlingen 18 – beslut om planuppdrag

13.Bygglov för nybyggnad av styckeri på Billsta 10:15, Lövhagenvägen 10 i Järna

14.Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadhus med en friliggande av förrådsbyggnad på fastigheten Sagan 2, Löwens Väg 13 i Södertälje

15.Ansökan om utdömande av vite, Kallfors 1:224, Rudsjövägen 19 i Järna

16.Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage, Övereneby 1:15, Forsbrovägen 8, i Södertälje

17.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för en nybyggnad av fritidshus, Ene 4:69, Borgsövägen 18, i Södertälje

18.Ansökan om strandsskyddsdispens för ett bastuhus samt strandskyddsdispens i efterhand för en bod och flytbrygga, Ene 4:69, Borgsövägen 19 i Södertälje

19.Muntlig information om Destination Södertälje

20.Yttrande om ”Ansökan från Solvikskolan om att utöka med förskoleklass

21.Plan för systematiskt kvalitetsarbetet- avstämning av prioriterade satsningar och analyser, muntlig information

22.Plan för systematiskt kvalitetsarbetet- avstämning av förbättringsområden verksamhetsnivå, muntlig information

23.Motion av Mats Siljebrand (FP) "Pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen"

24.Remiss avseende förslag till Södertälje kommuns folkhälsoprogram 2015-2018

25.Ansökan om reinvesteringsmedel Ljungbackens vård- och omsorgsboende

26.Nämndledamöter informerar

27.Kontoret informerar

28.Anmälningsärenden

29.Delegationsbeslut

30.Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 5 mars 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Föregående protokoll

6. Ärendebalanslistor

Myndighetsärenden

7. Upphävande av del av detaljplan för Eneområdet (549C) och Eneskolan (565B) inom Järna kommundel i Södertälje

8. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola på Tvärskeppet 5, Hjulåkersvägen 1 i Järna

9. Påföljder för avvikelse från bygglov, för att ta byggnadsverk i bruk utan slutbesked och lovföreläggande på Lufttrumman 4, Snickarvägen 18a i Järna

10. Ansökan om bygglov för nybyggnad av mejeri på Håknäs 12:13, Saltå 14 i Järna

11. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tältförråd, Maskinen 9, Tuna Industriväg 11a, i Södertälje

12. Information från samhällsbyggnadskontoret

Allmänna ärenden

13. Information-”Remiss inför trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 (T16)”

14. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2014

15. Kvalitetsrapport 2014- Äldreomsorg

16. Uppföljningsplan för vård- och omsorgsboenden 2015-2017

17. Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2014

18. Revidering av delegationsordningen avseende ledsagning

19. Resultatredovisning betyg HT 14 grundskolan år 6-9

20. Ändrad delegationsordning- Utbildningskontoret

21. Remiss ”Södertälje kommuns sociala investeringsfond – utvärdering efter det första året”

22. Remissyttrande över motion från Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Återinför Familjecentralerna i Södertälje"

23. Årsbokslut per den 31 december 2014 Järna kommundelsnämnd

24. Verksamhetsplan 2015 för Järna kommundelsnämnd

25. Revidering av verksamhetsramar

26. Förslag till internkontrollplan för 2015

27. Revidering av tidigare beslut om föreningsbidrag

28. Uppdrag om lokalöversyn samt mötesplatser i Järna

29. Uppdrag om ett attraktivt Järna centrum

30. Uppdrag om att undersöka behovet av en ytterligare isyta

31. Nämndledamöter informerar

32. Kontoret informerar

33. Anmälningsärenden

34. Delegationsbeslut

35. Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 5 februari 2015. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Föregående protokoll

6.Ärendebalanslistor

7.Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig gäststuga, carport samt tillbyggnad av enbostadshus, Ogan 1:6, Oganvägen 18 i Järna

8.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för enbostadshus, Ene 12:1, Ängstugan 1, Överjärna i Södertälje

9.Remiss avseende förslag till Södertälje kommuns folkhälsoprogram 2015-2018

10.Uppföljning- Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer

11.Samråd om föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun

12.Sammanträdesplan för Järna kommundelsnämnd 2015

13.Inrättande av förstärkt presidium och val av presidiet som utskott för Järna kommundelsnämnd 2015

14.Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet mandatperioden 2015-2018

15.Information- Verksamhetsplan för Järna kommundelsnämnd 2015

16.Internbudget 2015 för Järna kommundelsnämnd

17.Återremiss- Remissvar- Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp ”Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst”

18.Svar på motion från centerpartiet "Bygg gång- och cykelbro över Moraån i Järna mellan Picknickudden och Engelska Parken"

19.Nämndledamöter informerar

20.Kontoret informerar

21.Anmälningsärenden

22.Delegationsbeslut

23.Övriga frågor

Relaterade länkar

folkhälsoprogram 2015-2018

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 9 decmeber 2014. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Föregående protokoll

6.Ärendebalanslistor

7.Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och verkstad på del av Håknäs 11:4, Håknäs 20, i Järna

8.Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på del av Mora 1:20, Risbro Gård, i Jär

9.Utvärdering av kontaktpolitikersystemet

10.Ändrad delegationsordning - Utbildningskontoret

11.Muntlig information om kommande skolinspektion, samt uppföljning Skolinspektionens föregående inspektion

12.Upplåtelse av Gula Villan

13.Förslag till taxor och avgifter för lokaler och anläggningar- Kultur- och fritidskontor

14.Kulturnattens arrangörer informerar

15.Eldplats vid Picknickudden

16.Utvärdering av organisationen för kommundelsnämnderna

17.Sammanträdesplan 2015 för Järna kommundelsnämnd

18.Ekonomisk information

19.Kontoret informerar

20.Anmälningsärenden

21.Delegationsbeslut

22.Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 4 november 2014. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Föregående protokoll

6.Ärendebalanslistor

7.Bygglov med lokaliseringsprövning för ändrad användning av del av komplementbyggnad på Fredriksberg 1:76

8.Detaljplan för Speceristen 5 inom Järna kommundel

9.Detaljplan för Församlingen 27 och 28 inom Järna kommundel

10.Samhällsbyggnadskontoret informerar

11.Trädinventering i Järna

12.Plan för systematiskt kvalitetsarbete - Utbildningskontoret

13.Information om avstämning av prioriteringar och satsningar- Utbildningskontoret

14.Information om svar på revisionsskrivelse ”Granskning av revisorernas resursfördelning till skolorna”

15.Återremiss av översyn av riktlinjer för korttidsboende och ledsagning

16.Förslag till ny taxekonstruktion avseende avgifter för mat

17.Information från Telge Fastigheter

18.Revideringar av Regler och riktlinjer för föreningsbidrag

19.Svar på motion från Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Inför barnbokbussar i Södertälje för ökad läsning"

20.Svar på motion från Folkpartiet "Spännande samarbete mellan skola och stadsarkiv"

21.Svar på motion från Folkpartiets fullmäktigegrupp "Öka tillgången till internet för Södertäljes seniorer"

22.Svar på motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp "Bättre städning inom ramen för beviljad hemtjänst"

23.Svar på motion från folkpartiet "Bygg ut motorvägsbelysningen till Järna och Nykvarn"- Återremiss

24.Ekonomisk information

25.Nämndledamöter informerar

26.Kontoret informerar

27.Anmälningsärenden

28.Delegationsbeslut

29.Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 30 september. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

 1. Mötets öppnande
 2. Tjänstgörande ledamöter
 3. Protokollets justering
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föregående protokoll
 6. Ärendebalanslistor
 7. Samhällsbyggnadskontoret informerar
 8. Intentionsavtal angående exploatering för bostäder utmed Rönnvägen, del av fastighten Tavesta 1:248
 9. Ansökan om förhandsbesked av ett enbostadshus på fastigheten Stensta 3:2
 10. Kostpolicy- äldreomsorgen
 11. Resultat av internkontroll
 12. Presentation av ny bibliotekschef
 13. Resultatredovisning betyg årskurs 6 till 9, meritvärde åk 9 samt behörighet till gymnasiet
 14. Inköp av IKT- i förskolor och skolor 2012-2013
 15. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2015
 16. Informationsärende om dom från förvaltningsrätten i ärendet Ansökan från MYCA AB om godkännande nyetablering fristående förskola
 17. Information om Arbetsmiljöverkets granskning av skolan i Södertälje
 18. Svar på motion från folkpartiet "Främja barnens frisknärvaro i förskolan"
 19. Återremiss, Medborgarförslag ”Parkering vid Enehallen i Järna”
 20. Delårsbokslut
 21. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2015-2017
 22. Redovisning av internkontroll
 23. Svar på motion från folkpartiet "Bygg ut motorvägsbelysningen till Järna och Nykvarn"
 24. Nämndledamöter informerar
 25. Kontoret informerar
 26. Anmälningsärenden
 27. Delegationsbeslut
 28. Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 26 augusti. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Föregående protokoll

6. Ärendebalanslistor

7. Förlängning av tidsbegränsat bygglov för utställningshall på del av Säby 5:1 

8. Muntlig information om Ostlänken

9. Muntlig information inför medborgarsamtal 1 september 2014

10. Remissyttrande över motion från centerpartiet "Inför kravet på 6 personer på 6 månader i hemtjänsten”

11. Remissvar - motion om Trygghetsbostäder

12. Taxor och avgifter 2015 – äldreomsorgen

13. Nämndledamöter informerar

14. Kontoret informerar

15. Anmälningsärenden

16. Delegationsbeslut

17. Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 17 juni. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Föregående protokoll

6. Ärendebalanslistor

7. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt avstyckning, Skäve 1:11

8. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus samt garage, Övereneby 1:15

9. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Övereneby 1:15

10. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Billsta 10:24

11. Information - Speceristen 5

12. Samhällsbyggnadskontoret informerar

13. Möjlighet till endurobana i Järna

14. Information - Moraån

15. Översyn av riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år - korttidsboende och ledsagning

16. Informationsärende - Brukarinflytande inom hemtjänst

17. Informationsärende - Arbetsmiljöverkets granskning av skolan i Södertälje

18. Läsårstider höstterminen 2015- vårterminen 2018

19. Lokalförsörjningsplan 2014-2019

20. Uppföljning av likvärdighet vad gäller insatser för elever i behov av särskilt stöd

21. Svar på motion från Folkpartiet "Utvärdering av Södertälje skolmodell"

22. Information om biblioteket - ärendet utgår

23. Information från fritidsgården

24. Medel för arrangerande av Kulturnatten i Järna 2014

25. Ansökan om bidrag 2014, Järna-Turinge folkdansgille

26. Nämndledamöter informerar

27. Kontoret informerar

28. Anmälningsärenden

29. Delegationsbeslut

30. Övriga frågor

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Föregående protokoll

6. Ärendebalanslistor

Myndighetsärenden

7. Detaljplan för Församlingen 27 och 28

8. Gästhamn i Järna

9. Utdömande av vite, Kallfors 1:224

10. Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, Ene 4:221

11. Bygglov för nybyggnad av mejeribyggnad, Håknäs 12:13

12. Strandskyddsdispens för brygga och borrad dricksvattenbrunn, Ogan 1:8

13. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Håknäs 4:62

14. Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, kallfors 1:283

15. Planuppdrag för Ytterjärna-Nibble 1:1 m.fl. fastigheter i Järna kommundel

Allmänna ärenden

16. Samhällsbyggnadskontoret informerar

17. Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning

18. Informationsärende - Exploateringsavtal om markreglering och genomförande för nybyggnad av förskola i Järna, inom del av fastigheterna Byggklossen 1 och Tavesta 1:248

19. Förslag om förkortad sträckning av Rudsjövägen i Kallfors i Järna

20. Muntlig information - Utvärdering av föreningsbidragen

21. Muntlig information - IKT frågor

22. Muntlig information - Avstämning för systematiskt kvalitetsarbete

23. Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

24. Uppdrag till utbildningskontoret att utveckla ett kommunövergripande ReMidacenter

25. Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan

26. Standard och utformning på förskole- och skolgårdar - maj 2014

27. Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola Lilla Bullerbyns ideella förening, utökning 8 platser

28. Information från rektor Anders Ydebrink

29. Boendeplan inom äldreomsorgen 2015-2017

30. Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2014-2016

31. Reviderat förfarande för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av Lex Sarah-ärenden

32. Information från Helena Göthefors - Miljökontoret

33. Medborgarförslag "Parkering vid Enehallen i Järna"

34. Stadsdirektörens yttrande över Centerpartiets motion "Landsbygdsvision 2025"

35. Delårsbokslut april

36. Nämndledamöterna informerar

37. Kontoret informerar

38. Anmälningsärenden

39. Delegationsbeslut

40. Övriga frågor

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Föregående protokoll

6. Ärendebalanslistor

Myndighetsärenden

7. Strandskyddsdispens för uppförande av garage och förråd, Glibotorp 1:3, Ytterjärna Sjöbacka Järna

8. Dispens från strandskydd för eldplats, Ene 14:1, i naturreservatet Moraåns dalgång i Järna

9. Bygglov samt startbesked för uppförande av eldplats, Ene 14:1, i naturreservatet Moraåns dalgång, Ene 14:1

10. Bygglov samt startbesked för anläggande av parkeringsplats i naturreservat, Ene 14:1, Floravägen, Järna

11. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av mejeri, Håknäs 12:13, vid Saltå by, Järna

12. Påföljder för olovliga tillbyggnader av huvudbyggnad och

komplementbyggnad, Smörblomman 7

Allmänna ärenden

13. Samhällsbyggnadskontoret informerar

•Förberedande och olovliga åtgärder enligt Länsstyrelsen och PBL

•Tillsynsuppdraget enligt PBL

•Servicetelefon för bygglov

•Kommande ärenden inför sommaren

14. Detaljplan för Speceristen 5 inom Järna kommundel

15. Detaljplan för Billsta 5:11 inom Järna kommundel

16. Information från Miljökontoret

17. Förtydligande av uppdrag angående Moraåns dammar

18. Införande av Socialstyrelsens modell Äldres behov i centrum (ÄBIC)

19. Boendeplan in om äldreomsorgen 2015-2017

20. Internkontrollplan 2014 för äldreomsorg

21. Förslag till internkontrollplan för 2014

22. Smaka framtiden – Mat och miljövecka

23. Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) ”Rusta hundrastgårdarna”

24. Svar på motion av Rickard Hoffman (M) och Sven-Erik Hult (M) "Trafiken på väg 515 och väg 509 ökar när Tvetatippen expanderar"

25. Reinvesteringsansökan Ljungbackens vård- och omsorgsboende samt Ljungbackens IP

26. Ansökan om utökat barnantal, Maria Nyckelpiga förskola

27. Nämndledamöter informerar

28. Kontoret informerar

29. Anmälningsärenden

30. Delegationsbeslut

31. Övriga frågor

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Föregående protokoll

6. Ärendebalans

7. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Billsta 7:3

8. Ansökan om bygglov för utvidgning av kyrkogård, Ytterjärna Kyrka 1:1, Järna

9. Ansökan om strandskyddsdispens för utvidgning av kyrkogård, Ytterjärna kyrka 1:1, Järna

10. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och tvåbostadshus, Mora 1:37, Järna

11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av basstation och två teknikbodar, Tavesta 1:248, i Södertälje

12. Detaljplan för Byggklossen 1 m.fl. fastigheter – ny förskola vid Norrtuna

13. Påföljder för olovliga ändringar av enbostadshus

14. Ansökan om utdömande av vite

15. Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst* SEKRETESS*

Allmänna ärenden

16. Fördjupad översiktsplan för Järna

Tjänsteskrivelse 2014-02-10

Utställningsutlåtande 2013-12-04

Miljökonsekvensbeskrivning, "Miljökonsekvenser föp Järna, reviderad 2014-01-13"

17. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 – Information

18. Information om väg 57

19. Medborgarförslag "Bevakat övergångsställe över Tvetavägen i Järna"

20. Reinvesteringsansökan Ljungbackens IP – Elljusspår

20 ½. Samhällsbyggnadskontoret informerar

Elljusspår

Ulvsundet - Nibblestiftelsen

21. Uppföljning av mångfald i vård- och omsorgsboende – Information

22. Rätten att åldras tillsammans

23. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun 2013

24. Samråd av avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun - Information

25. Information från Eneskolans rektor Anders Ydebrink

26. Ansökan om utökat barnantal, Maria Nyckelpiga förskola

27. Se över trafiksituationen kring Södertäljes skolor - Motion från Veronica Westergård (KD)

28. Svar på motion från Kristdemokraterna "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan"

29. Fördelning av medel för föreningsbidrag

30. Fördelning av föreningsbidrag för 2014 Kulturföreningen Urban Companys kulturverksamhet Gula villan

31. Checklista för hållbar utveckling

32. Årsbokslut 2013

33. Nämndledamöter informerar

34. Kontoret informerar

35. Anmälningsärenden

36. Delegationsbeslut

37. Övriga frågor

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 28 januari. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Föregående protokoll

6. Ärendebalanslistor

7. Påföljd för olovlig åtgärd, Skomakaren 4 i Järna

8. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flytbrygga, Håknäs 4:6 i Järna

9. Ansökan om dispens från strandskydd för uppförande av flytbrygga och vassborttagning, Håknäs 4:6 i Järna

10. Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av carport, Tunalund 1:3 i Järna

11. Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av carport och sjövärmeledning, Tunalund 1:3 i Järna

12. Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun - förslag till ny modell

13. Resultatredovisning betyg ht år 6-9 och meritvärde år 9

14. Riktade åtgärder för förskolan och årskurs F-3 i grundskolan

15. Biblioteksplan för Södertälje kommun

16. Avgifter inom biblioteken i Södertälje

17. Informationsärende - Endurobana i Järna

18. Verksamhetsplan med internbudget - 2014

19. Nämndledamöter informerar

20. Kontoret informerar

21. Anmälningsärenden

22. Delegationsbeslut

23. Övriga frågor