2016-02-02

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 2 februari 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ekonomisk information

6.Detaljplan för Svarttorp 2:3

7.Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus och garage, Övereneby 1:10

8.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, Brandalsund 1:11

9.Påföljder för olovlig installation av vattenförsörjning och avlopp, Fredriksberg 1:76

10.Information från samhällsbyggnadskontoret

11.Information från kultur- och fritidskontoret

12.Information från utbildningskontoret

13.Motion av Per Holmgren (M) - "Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar"

14.Verksamhetsplan 2016

15.Nämndledamöter informerar

16.Kontoret informerar

17.Anmälningsärenden

18.Delegationsbeslut

19.Övriga frågor