2016-02-23

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 23 februari 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Årsbokslut 2015

6.Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage, Övereneby 1:10

7.Detaljplan för del av Almvik 1:1

8.Ändring av del av detaljplan för Håknäs, 553C (Saltå arbetsskola)

9.Information från samhällsbyggnadskontoret

10.Information från kultur- och fritidskontoret

11.Val av representant till föreningsbidragsberedningen

12.Resultatredovisning betyg 2015 årskurs 6 till 9

13.Komplettering och justering av "Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero"

14.Resultat föräldraenkät HT 2015 - skriftligt informationsärende

15.Yttrande över revisionsrapport "Granskning av kommundelsnämndernas målstyrning"

16.Nämndledamöter informerar

17.Kontoret informerar

18.Anmälningsärenden

19.Delegationsbeslut

20.Övriga frågor