2016-04-05

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 5 april 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ekonomisk information

6.Information från samhällsbyggnadskontoret

7.Detaljplan för Svarttorp 2:3

8.Detaljplan för del av Kallfors 1:4 (Norra Myrstugan)

9.Detaljplan för del av Kallfors 1:4 (Pärlängshöjden)

10.Detaljplan för del av Kallfors 1:4 (Uppsamlingsvägen

11.Detaljplan för del av Kallfors 1:4 (Västra Kallfors)

12.Utredning om ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för befintligt korttidsboende och skolbarnomsorg samt strandskyddsdispens för tillbyggnad, Fredriksberg 1:12, Mora 6 i Järna

13.Utredning om ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för befintligt elevhem samt strandskyddsdispens för tillbyggnad av elevhem, Fredriksberg 1:60, Mora 3 i Järna

14.Nybyggnad av enbostadshus med garage, Snorp 1:32

15.Information - Uppdrag om trygga och säkra skolvägar samt översyn av den tunga trafiken genom Järna

16.Utredning om ansvar för äldreomsorgen

17.Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse 2015 - äldreomsorgen

18.Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2016-2018

19.Översyn av taxor och avgifter  - äldreosmorgen

20.Ansökan om reinvestering till Futurum

21.Ansökan om reinvesteringsmedel för asfaltering av gator i Järna

22.Ansökan om reinvesteringsmedel för byggnation av sekretariat och kiosk

23.Ansökan om reinvesteringsansökan för renovering av omklädningsrum och domarrum Ljungbackens IP

24.Återremiss remissyttrande - motion av Ingrid Hult (SD) "Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska"

25.Motion av Tage Gripenstam (C) "Pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolorna"

26.Remiss: Motion av Metin Ataseven (M) "Revidering av översiktsplanen"

27.Remiss - Förslag till VA-plan Södertälje kommun

28.Yttrande över remiss inför trafikförändingar i SL-trafiken 2016/2018

29.Nämndledamöter informerar

30.Kontoret informerar

31.Anmälningsärenden

32.Delegationsbeslut

33.Övriga frågor