2016-05-10

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 10 maj 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ekonomisk information

6.Utredning om ansökan om strandskyddsdispens för ett teknikhus över befintlig slamavskiljare samt trekammarbrunnar (SBR 1 och SBR 2) Ytterjärna-Nibble 1:1, Nibble Gård, Järna

7.Utredning: Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad, Pilbågen 1

7A.Ansökan om bygglov för nybyggnad av stall och uteboxar samt anmälan om rivning av befintligt stall och magasin, Billsta 5:8 i Södertälje

8.Utredning om ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och två teknikbodar, Tavesta 17:1 i Järna

9.Information från samhällsbyggnadskontoret

10.Information om Järna centrum

11.Information från kommunpolisen

12.Information från personalavdelningen

13.Utredning av ansvar för äldreomsorg i Södertälje kommun (bordlagt i Järna kdn 2016-04-05 § 44)

14.Uppföljning - Boendeplan inom äldreomsorgen 2016-2018

15.Taxor och avgifter för pensionärsföreningar i Futurum

16.Arbetsro - uppföljning utifrån styrdokumentet (utbildningskontoret)

17.Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare (utbildningskontoret)

18.Nämndledamöter informerar

19.Kontoret informerar

20.Anmälningsärenden

21.Delegationsbeslut

22.Övriga frågor