2016-06-02

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 2 juni 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Delårsbokslut april 2016

Myndighetsärenden

6.Detaljplan för Ytterjärna konsthall och konferens, del av kulturcentrum, Säby 5:1 m.fl.

7.Ändring av detaljplan för Tavesta 16:1 m.m.

8.Utredning om ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Snorp 1:6 i Järna

9.Utredning om ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus för två delar av fastigheten Billsta 1:8 i Järna

10.Rapport - Risk-och sårbarhetsanalys (sekretess enligt 18 kap. 13 § offentlighet och sekretesslagen)

Informationsärenden

11.Information från utbildningskontoret

12.Information från kultur- och fritidskontoret

13.Information från Destination Södertälje

14.Information från social- och omsorgskontoret

Beslutsärenden

15.Skolplacering av grundskoleelever

16.Taxor och avgifter för pensionärsföreningar i Futurum (återremiss)

17.Återremiss - Förslag till VA-plan

18. Nämndledamöter informerar

19.Kontoret informerar

20.Anmälningsärenden

21.Delegationsbeslut

22.Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista