2016-06-21

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 21 juni 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ekonomisk information

6.Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigeheten Hummelhaga 2:18

7.Yttrande på motion av Liberalernas fullmäktigegrupp (L) "Tidig samhällsorientering viktigt för ensamkommande unga"

8.Förslag till handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016-2018

9.Återremiss - Förslag till VA-plan

10.Förslag till beslut om inriktning för arbetet med Järna centrum

11.Nämndledamöter informerar

12.Kontoret informerar

13.Anmälningsärenden

14.Delegationsbeslut

15. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista