2016-08-30

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 30 augusti 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ansökan om strandskyddsdispens för iordningställande av parkeringar samt skyltning av Brandalsunds naturreservat, Brandalsund 1:11 i Järna

6.Yttrande gällande överklagan av Länststyrelsens beslut angående strandskyddsdispens m.m. på Farstanäs

7.Köp av fastigheten Överjärna-Tuna 5:1 i Södertälje

8.Information gällande VA-frågor

9.Information från säkerhetsavdelningen

10.Information från samhällsbyggnadskontoret

11.Namnbyte Ådalskolan

12.Uppföljning av ny modell för utförande av hemtjänst

13.Reinvesteringsansökan för införande av "Makerspace" på Järna fritidsgård

14.Förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019

15.Nämndledamöter informerar

16.Kontoret informerar

17.Anmälningsärenden

18.Delegationsbeslut

19.Övriga frågor