2016-10-06

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 6 oktober 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Delårsbokslut per augusti 2016

6.Ansökan om nybyggnad av skolbyggnad, Yttereneby 3:2 i Järna

7.Nybyggnad av enbostadshus Ytterjärna-Nibble 1:3

8.Ansökan om bygglov avser tillbyggnad av viltförädlingsanläggning med djurstall och butik samt nybyggnad av personalutrymme, Ytterjärna-Kjulsta 3:4

9.Information från utbildningskontoret

10.Resultatredovisning grundskolan

11.Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2017

12.Revidering av delegationsordning (utbildning)

13.Information från kultur- och fritidskontoret

14.Uppföljning intern kontrollplan 2016 (äldreomsorg)

15.Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017

16.Boendeplan 2017-2019 inom äldreomsorgen

17.Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2016

18.Information från samhällsbyggnadskontoret

19.Reinvesteringsansökan - iordningställande av omklädningsrum på Ljungbackens IP 2016

20.Svar på yttrande över motion av Centerpartiet (C) "Bygg bostäder för äldre i Järna"

21.Svar på motion ställd av Mats Siljebrand (L) "Södertälje nästa - Truckstop Telge"

22.Redovisning av internkontroll 2016 Järna kommundelsnämnd

23.Nämndledamöter informerar

24.Kontoret informerar

25.Anmälningsärenden

26.Delegationsbeslut

27.Övriga frågor