2016-11-08

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 8 november 2016. Observera att handlingar till vissa ärenden kan innehålla uppgift om enskild och enligt lag inte får publiceras på internet, handlingar till dessa ärenden kan begäras ut av nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ekonomisk information

6. Planbesked för Pingsten 1

7.Planbesked för Härfågeln 6

8.Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2016/2017 (utbildning)

9.Lokalförsörjningsbehov 2016-2021 (utbildning)

10.Ledningssystem för systematiskt kvalitetarbete inom elevhälsans medicinska insatser (utbildning)

11.Information - En utvecklingsplan för kulturen i Södertälje 2017-2021

12.Information - Futurum

13.Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen för personer över 65 år

14.Remissvar till motion "Låt Södertälje kommuns enda havsbad med camping utvecklas"

15.Översyn av delegationsordning, verksamhetsplaneringsprocessen och tjänstemannastöd för måluppfyllelse

16.Sammanträdeplan 2017 för Järna kommundelsnämnd

17.Nämndledamöter informerar

18.Kontoret informerar

19.Anmälningsärenden

20.Delegationsbeslut

21.Övriga frågor