2016-12-06

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Ekonomisk information

6.Detaljplan för Ytterjärna konsthall, konferens och del av kulturcentrum

7.Påföljder för påbörjande av arbete för nybyggnad av enbostadshus och garage, Håknäs 4:28 i Järna

8.Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Ene 4:222 i Järna

9.Ansökan om bygglov för nybyggnad av LSS-boende, Kallfors 1:257 i Järna

10.Strandskyddsdispens för trädfällning intill järnväg vidFruängsån, Södertälje kanal, Bränningeån, Lilla Lanaren och Gliasjön i Södertälje

11.Påföljd för olovlig trädfällning, Speceristen 5 i Södertälje

12.Information från samhällsbyggnadskontoret

13.Uppdrag om Nykvarnsvägen - bordlagt 2016-11-08 § 155

14.Uppdrag om Futurum och Godsmagasinet

15.Remiss av SOU 2016:59 På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

16.Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsans medicinska insatser

17.Utse verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats samt anmälningsansvarig enligt Lex Maria

18.Redovisning av antalet anmälningar till Barn- och elevombudet och skolinspektionen under 2016

19.Lokalförsörjningsbehov 2016-2021

20.Information från utbildningskontoret

21.Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Mobbning i skolan"

22.Risk- och sårbarhetsanalys, äldreomsorgen - sekretessärende

23.Ansökan om verksamhetsbidrag från LP Ria i Järna

24.Ansökan om bidrag 2016, Järna Pop Up

25.Remissvar till motion av (C) "Låt Södertälje kommuns enda havsbad med camping utvecklas" - återremiss 2016-11-08 § 159

26.Remiss av Strategi för ökad medborgardialog

27.Sammanträdesplan 2017 för Järna kommundelsnämnd - återremitterades 2016-11-08 § 161

28.Nämndledamöter informerar

29.Kontoret informerar

30.Anmälningsärenden

31.Delegationsbelsut

32.Övriga frågor