Här kan du hitta Kultur- och fritidsnämndens tidigare sammanträdeshandlingar.

KOF sammanträdeshandlingar 2015
2015-12-10

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4.Kultur- och fritidschefen informerar

5.Information om verksamhetsplaneringsdagen i januari 2016

6.Information om Grafikens Hus

Beslutsärenden

7.Detaljplan för del av Hall 4:3 (Bostäder)

8.Detaljplan för del av Mariekälla 1:1, McDonalds

9.Investeringsbidrag Ragnhildsborgsbacke

10.Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp "Slå vakt om Södertäljes kulturarv"

11.Motion av Metin Ataseven (M) "Ungdomens hus i Södertälje stadshus"

12.Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2016

13.Sammanträdesplan 2016

14.Månadens konstnär

15.Genomgång av aktuella ärenden och ärendebalanslistan

16.Anmälan av protokoll och skrivelser

17.Anmälan av delegationsbeslut

18.Rapporter/nämnden informerar

19.Övriga frågor

2015-10-29

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

5. Översyn av Södertälje kommuns ekonomiska stöd till föreningar med ridskola

6. Rapport om 1800-talsveckan

7. Internkontrollplaner 2015 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

8. Förslag till inrättande av Brandalsunds naturreservat

9. Detaljplan för Sporren 1 m.fl.

10. Detaljplan för Nästäppan

11. Anmälan av protokoll och skrivelser

12. Anmälan av delegationsbeslut

13. Rapporter / nämnden informerar

14. Övriga frågor 

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

2015-09-24

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

5. Delårsbokslut per den 31 augusti 2015

6. Spontanidrottssatsningar 2015

7. Motion av Mats Siljebrand (FP) "Starta ett Sportotek i Södertälje – för att alla ska kunna idrotta"

8. Medborgarförslag "Anlägg en basketplan på tennisbanan Liljevalchsgatan/Sätersgatan"

9. Anmälan av protokoll och skrivelser

10. Anmälan av delegationsbeslut

11. Rapporter / nämnden informerar

12. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

2015-08-27

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

5. Nämndens yttrande över förvaltningens förslag till Mål och Budget 2016-18

6. Kulturskolans taxor och avgifter

7. Motion av Sverigedemokarternas fullmäktigegrupp "Bilda en kulturarvsfond"

8. Motion av Mats Siljebrand (FP) "Lyft Torekällberget till högre höjder"

9. Motion av Mats Siljebrand (FP) "Låt även Södertälje få installationen 'Attachéväska R.W'"

10. Detaljplan för Almnäs 5:2

11. Detaljplan för Tveta-Valsta 4:1 (del 1a)

12. Detaljplan för Tveta-Valsta 4:1 (del 2a)

13. Detaljplan för Lasyren 1

14. Detaljplan för del av Rinken 2

15. Beslut att utse firmatecknare för kommunen inom nämndens ansvarsområde

16. Anmälan av protokoll och skrivelser

17. Anmälan av delegationsbeslut

18. Rapporter / nämnden informerar

19. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

2015-05-28

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

5. Delårsbokslut per den 30 april 2015

6. Strukturplan för Södertäljes folkbibliotek

7. Internkontrollplaner 2015

8. Spontanidrottssatsningar 2015 – Wasa Golf

9. Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

10. Detaljplan för ny skola i Hoxeltorp 1:5 m fl inom Viksberg

11. Anmälan av protokoll och skrivelser

12. Anmälan av delegationsbeslut

13. Rapporter / nämnden informerar

14. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

2015-04-23

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

4.-5. Informationsärenden

6. Strukturplan för Södertälje kommuns folkbibliotek

7. Utvärdering av Södertälje kommuns sociala investeringsfond (4 MB)

8. Reinvesteringar 2015

9. Medborgarförslag ”Anlägg konstgräs eller vanligt gräs på Lina Hages fotbollsplan”

10. Motion av Joakim Granberg (RP) ”Logistik till och från arenaområdet (AXA/Fotbollsarenan)”

11. Val av representant till Oktoberteaterns styrelse

12. Samråd angående förslag till detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 mfl (Båtvarv) (6 MB)

13. Bluespicnic på Torekällberget – en fråga om tillstånd till medhavd alkohol

14. Nytt datum för nämndsammanträde i juni 2015

15.-17. Anmälnings- och informationsärenden

18. Övriga frågor

2015-03-04

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4. Strukturplan för biblioteken

5. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

6. Yttrande över remiss av förslag till folkhälsoprogram 2015-18

7. Helårsbokslut 2014

8. Medborgarsförslag "Förläng öppettiderna på Stadsbiblioteket"

9. Avtal med Oktoberteatern

10. Motion av Kristedemokraternas fullmäktigegrupp "Utred kommunens framtida ägande av idrottsanläggningar"

11. Inrättande av och val till presidieutskott

12. Inrättande av och val till konstinköpsdelegation

13. Val av kontaktpolitiker

14. Val av handikappolitiska ombud

15. Val av representant och ersättare i styrelsen för Stockholms läns museum

16. Detaljplan för Grusåsen 1:4 m.fl.

17. Detaljplan för Rosenlund 1:31 m.fl.

18. Motion av Mats Siljebrand (FP) "Mer parkering vid Månskensrinken"

19. Anmälan av protokoll och skrivelser

20. Anmälan av delegationsbeslut

21. Rapporter / nämnden informerar

22. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

2015-01-29

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4. Kultur- och fritidschefen informerar

5. Val av kontaktpolitiker m.m.

6. Avtal med Oktoberteatern

Beslutsärenden

7. Verksamhetsplan 2015

8. Sammanträdesplan 2015

9. Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

10. Delegation av rätt att fatta beslut att utse beslutsattestanter

11. Detaljplan för Församlingen 27-28 i Järna

12. Anmälan av protokoll och skrivelser

13. Anmälan av delegationsbeslut

14. Rapporter / nämnden informerar

15. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

KOF sammanträdeshandlingar 2014
2014-12-02

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

Informationsärenden

3. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

4. Taxor och avgifter 2015 för lokaler och anläggningar

5. Idrottshall Västergård – beslut om namn

6. Detaljplan för Viksberg 3:1

7. Datum för nämndens sammanträde i januari 2015

8. Upplåtelse av Gula Villan

2014-10-30

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

5. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

6. Förvärv av Rinken 8 och 9 – fotbollsarenan och hockeyarenan

7. Verksamhetsbidrag till Assyriska FF

8. Verksamhetsbidrag till Syrianska FC

9. Internkontrollplaner 2014 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

10. Revidering av regler och riktlinjer av föreningsbidrag

11. Fortsatt drift av 1800-talsveckan på Torekällberget

12. Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp "Södertälje kommun bör ta över ansvaret för Natura 2000/natur- och kulturreservatet på Oaxen"

13. Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Inför barnboksbussar i Södertälje för ökad läsning"

14. Anmälan av delegeringsbeslut pärm på bordet

15. Anmälan av protokoll och skrivelser pärm på bordet

16. Rapporter/nämnden informerar

17. Övriga frågor

2014-09-25

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

5. Folkhälsoprogrammet

6. Ridsporten i Södertälje

7. Iordningsställande av Måsnaryd

8. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

9. Nämndens yttrande över förvaltningens förslag till Mål & Budget 2015-17

10. Delårsbokslut per den 31 augusti 2014

11. Fortsatt drift av 1800-taslveckan på Torekällberget

12. Regler för bidrag till studieförbunden

13. Reviderad reinvesteringsbudget 2014 – Upprustning av lokaler för uthyrning på Torekällberget

14. Anmälan av delegeringsbeslut pärm på bordet

15. Anmälan av protokoll och skrivelser pärm på bordet

16. Rapporter/nämnden informerar

17. Övriga frågor

2014-08-28

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

5. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

6. Taxor och avgifter för Kulturskolan 2015

7. Yttrande över Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd för "Mälarprojektet"

8. Tillfällig upplåtelse av "Fågelkärret" vid Södertälje IP

9. Föreläggande om ljudnivåer

10. Reviderad reinvesteringsbudget för 2014 – förbättring av säkerhetssystemet på Torekällberget

11. Detaljplan för Orion (Tälje 1:34 m.fl.) i Södertälje stadskärna

12. Anmälan av delegeringsbeslut pärm på bordet

13. Anmälan av protokoll och skrivelser pärm på bordet

14. Rapporter/nämnden informerar

15. Övriga frågor

2014-05-27

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

5. Utvärdering av föreningsbidragen

6. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

7. Delårsbokslut per den 30 april

8. Yttrande över Mälarprojektet

9. Fördelning av spontanidrottsmedel

10. Motion av Mats Siljebrand (FP) "Utlys arkitekttävling för den nya multihallen"

11. Reviderad reinvesteringsbudget 2014 – Förbättring av del av entréväg till Torekällberget

12. Anmälan av delegeringsbeslut

13. Anmälan av protokoll och skrivelser

14. Rapporter/nämnden informerar

15. Övriga frågor

2014-04-24

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

5. Ridsporten i Södertälje

6. Tidsresan på Torekällberget

7. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

8. Motion av Mats Siljebrandt (FP) "Akrobatik och estetik i skön förening"

9. Avgifter för utställningsavdelningens/konsthallens tjänster

10. Teatern i Södertälje

11. Bluespicnic på Torekällberget - fråga om tillstånd till medhavd alkohol

12. Internkontrollplaner 2014

13. Samråd om detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 - Skolan

14. Samråd om detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 – Övrig bebyggelse

15. Detaljplan för Farstanäs

16. Anmälan av delegeringsbeslut

17. Anmälan av protokoll och skrivelser

18. Rapporter/nämnden informerar

19. Övriga frågor

2014-03-06

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

5. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

6. Årsbokslut 2013

7. Reinvesteringar 2014

8. Delegation av rätt att fatta igångsättningsbeslut avseende Västergårdshallen

9. Taxor för Allaktivitetshuset i Saltskog

10. Utvidgning m.m. av Öbacken-Bränninge naturreservat

11. Remiss av förslag till Hållbarhetschecklista

12. Samråd om avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun

13. Anmälan av delegeringsbeslut pärm på bordet

14. Anmälan av protokoll och skrivelser pärm på bordet

15. Rapporter/nämnden informerar

16. Övriga frågor

2014-01-23

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Dokument öppnas i nytt fönster

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

5. Biblioteksutredningen

6. Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

7. Verksamhetsplan och budget för år 2014

8. Biblioteksplan för Södertälje kommun

9. Avgifter inom biblioteksverksamheten

10. Föreläggande om bullernivåer

11. Medborgarförslag "Utarbeta en stadshistorik att dela ut"

12. Detaljplan för Igelsta gård

13. Detaljplan för Ekeby

14. Plansamråd för Speceristen 5

15. Anmälan av delegeringsbeslut pärm på bordet

16. Anmälan av protokoll och skrivelser pärm på bordet

17. Rapporter/nämnden informerar

18. Övriga frågor