2016-03-03

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4.Kultur- och fritidschefen informerar

Beslutsärenden

5.Årsbokslut 2015- för kultur- och fritidsnämnden

6.Val av representanter till föreningsbidragsberedningen

7.Avtal Södertälje International Football Cup 2016

8.Svar på frågan om hyresvillkor när kulturföreningar tillfälligt hyr kommunala lokaler

9.Motion av Lamia Milkon (KD) "Fräscha upp kring Rösberga fritidsgård"

10.Remissvar av statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden

11.Anmälan av protokoll och skrivelser

12.Anmälan av delegationsbeslut

13.Rapporter /nämnden informerar

14.Övriga frågor