2016-05-26

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

4. Kultur- och fritidschefen informerar

5. Muntlig utvärdering av nämndledamöternas konstinvigningar hos IOGT

6. Utredning om kulturfastigheter i  Södertälje

7. Delårsbokslut 2016

8. Nämndbeslutade investeringar per april 2016

9. Internkontroll 2016

10. Inbjudan till plansamråd Ekgården 1:1 m fl (Örnstugan)

11. Inbjudan till plansamråd Tunet 5 mfl

12. Inbjudan till plansamråd Viksberg 3:1 område B

13. Inbjudan till plansamråd Sländan 5

14. Svar på medborgarförslag om litterära skyltar

15. Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp "Tidig samhällsorientering viktig för ensamkommande unga"

16. Översyn av kultur- och fritidskontorets möjligheter att bidra till en positiv social utveckling

17. Anmälan av protokoll och skrivelser

18. Anmälan av delegationsbeslut

19. Rapport/nämnden informerar

20. Övriga frågor