2016-06-14

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

4. Kultur- och fritidschefen informerar

5. Nämndbeslutade investeringar per juni 2016

6. Anmälan av protokoll och skrivelser

7. Anmälan av delegationsbeslut

8. Rapporter/nämnden informerar

9. Övriga frågor