2016-09-01

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.Allmänhetens frågestund

4.Kultur- och fritidschefen informerar

5.Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

6.Yttrande gällande förslag till detaljplan för del av Fasaden 5 m.fl. i Södertälje

7.Yttrande gällande förslag till detaljplan för Sporren 1 m.fl.

8.Yttrande gällande förslag till detaljplan för del av kv. Löjan m.fl. i Södertälje

9.Svar på motion av Mats Siljebrand (L) "Utbilda unga ambassadörer för sommarstaden Södertälje"

10.Kulturskolans taxor och avgifter 2017

11.Nämndbeslutade reinvesteringar augusti 2016

12.Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019

13.Invigning av IOGT-NTOs konstutställning hösten 2016

14.Politikerhörnan hösten 2016

15.Anmälan av protokoll och skrivelser

16.Anmälan av delegationsbeslut

17.Rapporter/nämnden informerar

18.Övriga frågor

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.Allmänhetens frågestund

4.Kultur- och fritidschefen informerar

5.Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

6.Yttrande gällande förslag till detaljplan för del av Fasaden 5 m.fl. i Södertälje

7.Yttrande gällande förslag till detaljplan för Sporren 1 m.fl.

8.Yttrande gällande förslag till detaljplan för del av kv. Löjan m.fl. i Södertälje

9.Svar på motion av Mats Siljebrand (L) "Utbilda unga ambassadörer för sommarstaden Södertälje"

10.Kulturskolans taxor och avgifter 2017

11.Nämndbeslutade reinvesteringar augusti 2016

12.Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019

13.Invigning av IOGT-NTOs konstutställning hösten 2016

14.Politikerhörnan hösten 2016

15.Anmälan av protokoll och skrivelser

16.Anmälan av delegationsbeslut

17.Rapporter/nämnden informerar

18.Övriga frågor