2016-09-29

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

4. Kultur- och fritidschefen informerar

5. Information Kulturplanen

6. Verksamhetsbidrag Assyriska FF

7. Verksamhetsbidrag Syrianska FC

8. Delårsbokslut per augusti 2016 för kultur- och fritidsnämnden

9. Svar på motion - Hedra Björn Borg med staty

10. Utställning av detaljplan för Ytterjärna konsthall och konferens samt del av kulturcentrum i Järna kommundel i Södertälje

11. Anmälan av protokoll och skrivelser

12. Anmälan av delegationsbeslut

13. Rapporter/nämnden informerar

14. Övriga frågor