2016-10-27

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

4. Kultur- och fritidschefen informerar

5. Södertälje international Football cup AB, muntilig information

6. Ung fritids arbete med prioriterade områden

Beslutsärenden

7. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp "Öppna kommunens idrotthallar under loven"

8. Svar på motion ställd av Mats Siljebrand (L) "Plantera ett minnesträd för Pela och Fadime"

9. Verksamhetsbidrag Assyriska FF

10. Verksamhetsbidrag Syrianska FC

11. Anmälan av protokoll och skrivelser

12. Anmälan av delegationsbeslut

13. Rapporter/nämnden informerar

14. Övriga frågor