2016-12-08

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

4. Kultur- och fritidschefen informerar

5. Samverkan med Samordningsförbundet och utbildningskontoret om caféerna på Torekällberget

6. Avtal om verksamhetsbidrag till Stiftelsen Grafikens Hus

7. Ny dokumenthanteringsplan

8. Svar på remiss "Strategi för ökad medborgardialog"

9. Kultur 365 - samarbetsavtal mellan kultur- och fritidskontoret och social- och omsorgskontoret

10. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2017

11. Anmälan av protokoll och skrivelser

12. Anmälan av delegeringsbeslut

13. Rapporter/nämnden informerar

14. Övriga frågor