Här finns handlingar till kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 5 oktober 2017

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställan de av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Kultur- och fritidschefen infomerar

6. Rapporter/nämnden informerar

7. Yttrande över revisionsrapport 9/2016, Granskning av delegationsordningar

8. Delårsbokslut per augusti 2017

9. Vattenplan för Södertälje kommun

10. Svar på motion "Supergummor säkrar stadsmiljön"

11. Revidering av regler och riktlinjer för föreningsbidrag - Information

12. Godkänn nya ägarförhållanden Sydpoolen

13. Meddelanden/anmälningsärenden

14. Delegationsbeslut

15. Övriga frågor