Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Förslag om att bilda ett naturreservat av Järnas tätortsnära skog, muntlig information

4. Förslag till inrättande av naturreservat inom fastigheten Överjärna-Tuna 1:2, Tunaskogen, muntlig information

5. Presentation av examensjobb om konstgräs, muntlig information

6. Delårsbokslut per den 30 april 2017

7. Remissversion Vattenplan för Södertälje kommun

8. Inriktning gällande tillsyn av biocidfärg vid båtklubbar

9. Uppföljning av miljönämndens verksamhet januari-april 2017

10. Miljöbokslut 2016

11. Remiss angående programsamråd för området kring Östertälje station

12. Övriga frågor

13. Ordföranden informerar

14. Kontorschefen informerar

15. Ärendebalans

16. Delegeringsbeslut

17. Meddelanden