Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information om bildande av naturreservat och skydd av områden

4. Utvärdering av Naturskolans tema "Återvinn eller försvinn", muntlig information

5. Nyckeltal - redovisning miljösamverkan, muntlig information

6. Vatten- och avloppspolicy (VA-policy) och vatten- och avloppsplan (VA-plan)

7. Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, dnr 2016/02826

8. Remiss angående samråd för detaljplan för del av Rosenlund 1:2 i Södertälje

9. Beslut om utdömande av vite gällande provtagning av upplagda muddermassor

10. Övriga frågor

11. Ordföranden informerar

12. Kontorschefen informerar

13. Ärendebalans

14. Delegeringsbeslut

15. Meddelanden