Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information från Naturcentrum

4. Naturvårdsåtgärd nyckelbiotop Ekeby 4:1

5. Verksamhetsplan 2018 för miljönämnden

6. Internbudget 2018 för miljönämnden

7. Remiss - samråd angående förslag till detaljplan för fastigheten Almen10 (Baptistkyrkan) inom Mariekälla, i Södertälje

8. Föreläggande med vite att redovisa åtgärdsförslag och tidplan för att minska störningar från järnvägstrafik

9. Övriga frågor

10. Ordföranden informerar

11. KOntorschefen informerar

12. Ärendebalans

13. Delegeringsbeslut

14. Meddelanden