Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Vattenplan för Södertälje kommun, muntlig information

4. Arbeten med förorenad mark, muntlig information

5. Redovisning av läget Öbacken-Bränninge, muntlig information

6. Aktualitetsförklaring av framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030, muntlig information

7. Skarlunda 1:2 och 1:4, avfallsåtervinning, muntlig information

8. Förslag till Odlingsstrategi för Södertälje kommun 2018-2030

9. Revidering av delegationsordning för miljönämnden

10. Remiss om samråd inom vattenförvaltningen, Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt

11. Godkännande av remissvar, Utkast till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

12. Remiss, utbyggnadsstrategi för Södertälje kommun

13. Övriga frågor

14. Ordföranden informerar

15. Kontorschefen informerar

16. Ärendebalans

17. Delegeringsbeslut

18. Meddelanden